Certyfikowane okna pasywne

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, potrzebne jest brani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach funkcjonujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz wszelkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, granych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które idą w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia spotykające się w takich strefach powinny dysponować dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w zasadzie, winien być opracowany razem z zamkniętymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma wysyłać do obniżenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa gości oraz urządzeń (oraz środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.